وبگاه عالی نیوز

برای ورود به وبگاه عالی نیوز کافی است به اینترنت دسترسی داشته و آدرس allinews.ir را وارد نمایید

وبگاه عالی نیوز

برای ورود به وبگاه عالی نیوز کافی است به اینترنت دسترسی داشته و آدرس allinews.ir را وارد نمایید

وبگاه عالی نیوز (https://allinews.ir) توجه!
انتشار اخبار ذیل الزاماً به معنای صحت یا تأیید همه مطالب سایتهانیست و بستگی به منابع آنهاهم دارد.
جدید ترین اخبار ایران و جهان از منابع مختلف:
پیوندها
با ابزار اوقات شرعی، کاربرانی که از رایانه یا گوشی های تلفن هوشمند و پیشرفته استفاده می نمایند، مي توانند اوقات شرعی شهر های خود را مشاهده. و درهنگام اذان صبح، ظهر و مغرب نیز، صدای اذان از بلندگوی دستگاه های آنلاین پخش خواهدشد
مراجع

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف: ... و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجةالله عليهم: ... و اما در رخدادهايي كه پيش مي آيد به راويان حديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم

>>>>>>>>>>اخبار بیشتر از سایر خبرگزاری ها
انتشار اخبار ذیل الزاماً به معنای صحت یا تأیید همه مطالب سایتها نیست و بستگی به منابع آنهاهم دارد .
آخرین نظرات

۰۷ فروردين ۹۷ ، ۱۷:۱۹

ﺍﺳﺎﺱ ﮐﺎﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ GPS

ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ­ﻫﺎﯼ GPS ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﭼﺮﺧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ­ﺷﻮﺩ.
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ، ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ GPS ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ GPS ﺍﺯ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻗﯿﻘﺎً ﯾﮏ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ GPS ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ . ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ، GPS ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻃﻮﻝ ﻭ ﻋﺮﺽ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ( ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺩﻭ ﺑﻌﺪﯼ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ . ) ﻭ ﺑﺎ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭ ( ﻭ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ) ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﯾﮏ GPS ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﻣﮑﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮﻝ ﻭ ﻋﺮﺽ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ، GPS ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺎ ۱۰ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻪ ۴ ﺗﺎ ۵ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ. ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ ﺍﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﯽ ﮐﻪ GPS ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﺪﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻃﻠﺲ ﻫﺎ ﻓﺮﻕ ﻣﯿﮑﻨﺪ.ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ GPS ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎﻡ ﺑﯿﻀﻮﯼ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﮊﺋﻮﺋﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻭﺭﺗﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﯾﺎﻫﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻣﻘﯿﺎﺱ ﺩﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪﻭﺩ ۱۰۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ. GPS ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺘﺼﺎﺗﯽ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﭘﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ­ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﺼﺎﺗﯽ Lat-Lon ﻭ UTM ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺟﯽ‌ﭘﯽ‌ﺍﺱ ﯾﮏ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺷﺪﻩ‌ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻫﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﺪ. ﻣﺜﻼ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻠﻮﻉ ﻭ ﻏﺮﻭﺏ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻠﻮﻉ ﻭ ﻏﺮﻭﺏ ﻣﺎﻩ. ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺟﯽ‌ﭘﯽ‌ﺍﺱ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻤﺎ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ﻭ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮﯼ ﻣﺴﯿﺮ، ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻮﺩﯼ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﮑﺎﺭ ﻭ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﺷﮑﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻬﺎﻥ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ ﺁﻣﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ allinews.ir
@allinews

۹۷/۰۱/۰۷
ابوعلی تعداد بازدید از این مطلب ۵۴۳ نفر

افزایش

مقایسه

کاهش

نظرات  (۱)

خداقوت