امروز نیز همچنان ده ها مرد و پسر جوان جان خود را در ریزش معادن این کوه از دست می دهند. این کوه که در طول قرن ها سوراخ سوراخ شده، امروز بسیار بی ثبات است و هر آن خطر فرو ریزش کل آن وجود دارد و این موضوع خطری بسیار جدی است. در واقع ارتفاع این کوه در حال حاضر نیز چند صد متر کاهش داشته و علت آن به استخراج بیش از حد معادن در طول پادشاهی بریتانیا باز می گردد.

آیا راجع به کوه آدمخوار شنیده اید؟

بنابر گفته های تاریخدانی به نام ادواردو گالیانو، از قرن شانزدهم حدود 8 میلیون نفر در این کوه جان خود را از دست داده اند. هرچند منتقدان بر این باورند که این عدد اغراق آمیز است و به غیر از کشته شدگان، تمام افرادی که در کنار این معادن زندگی می کردند نیز در این رقم گنجانده شده اند. به هر حال صحبت راجع به تعداد این افراد کار سختی است اما به طور حتم این عدد بسیار بزرگ می باشد و به همین دلیل نیز Cerro Rico عنوان « کوه آدمخوار» را از آن خود نموده است.